Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc hngữ)
  hoàn hảo; tốt đẹp
  the crowning success of her career
  thành công tốt đẹp của sự nghiệp của bà ta
  her crowning glory is in her hair
  vẻ đẹp lộng lẫy hoàn hảo của cô ta là ở mái tóc