Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vua, quốc vương, nữ hoàng
  the reigning monarch
  quốc vương đang trị vì

  * Các từ tương tự:
  monarchal, monarchic, monarchical, monarchism, monarchist, monarchistic, monarchy