Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chủ nhân
  the owner of a black Mercedes
  chủ nhân chiếc xe Mercedes màu đen
  the dog's owner
  chủ nhân con chó
  who is the owner of this house?
  ai là chủ nhân ngôi nhà này?

  * Các từ tương tự:
  Owner-controlled firms, owner-driver, owner-occupied, owner-occupier, ownerless, ownership