Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

possessor /pə'zesə/  

  • Danh từ
    người có, người có quyền sở hữu, người chiếm hữu

    * Các từ tương tự:
    possessory