Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

possessory /pə'zesəri/  

  • Tính từ
    thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu