Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proprietress /prə'praiətris/  

  • Danh từ
    bà chủ sở hữu, bà chủ (xem proprietor)