Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ownership /'əʊnə∫ip/  

 • Tính từ
  quyền sở hữu
  the ownership of the land is disputed
  quyền sở hữu đất ấy đang trong vòng tranh chấp
  the restaurant is under new ownership
  tiệm ăn này đã thuộc quyền sở hữu mới