Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proprietor /prə'praiətə[r]/  

 • Danh từ
  ([giống] cái proprietress)
  chủ sở hữu, chủ (một hãng kinh doanh, một khách sạn, một bằng sáng chế…)
  chủ tờ báo

  * Các từ tương tự:
  proprietorial, proprietorially, proprietorship