Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người cùng chung phần, đối tác
  she was made a partner in a firm
  bà ta là người cùng chung phần trong một hãng
  chúng nó là đồng phạm trong tội ác
  người cùng bên (đánh quần vợt, đánh bài…); người cùng đôi (khiêu vũ)
  vợ, chồng; bạn tình
  Động từ
  là người cùng bên với (khi chơi quần vợt…)
  partner somebody off with somebody
  [làm cho] cùng bên với ai (khi chơi bài);[làm cho] cùng đôi với (khi khiêu vũ)
  chúng tôi cùng đôi nhảy với nhau

  * Các từ tương tự:
  partnership