Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sidekick /'saidkik/  

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    kẻ đồng lõa, kẻ tay chân
    tên cướp và hai tay chân của hắn