Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chồng
  husband and wife
  cặp vợ chồng
  they lived together as husband and wife for years
  họ đã sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nay
  Động từ
  tiết kiệm, dành dụm
  husband one's resources
  tiết kiệm tài nguyên

  * Các từ tương tự:
  husbandhood, husbandlike, husbandman, husbandry, husbandship