Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spouse /spaʊz/  /spaʊs/

  • Danh từ
    (từ cổ; luật học; đùa)
    chồng; vợ