Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bảo vệ, bảo tồn, bảo toàn
  conserve one's health
  bảo vệ sức khỏe
  new law to conserve wild life in the area
  luật mới nhằm bảo vệ thú hoang dại trong vùng
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  mứt quả, mứt trái cây

  * Các từ tương tự:
  conserver