Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    ông xã, bố cháu