Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tích trữ, sự trữ; chỗ trữ
  a squirrel's hoard of nuts
  chổ trữ quả của một con sóc
  Động từ
  tích trữ, trữ
  hoard food
  trữ thực phẩm

  * Các từ tương tự:
  hoarder, hoarding, Hoarding company