Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chung phần
    người được chia phần