Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, từ Mỹ)
    bạn
    chúng tôi là những người bạn tốt của nhau