Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accomplice /ə'kʌmplis/  /ə'kɒmplis/

  • Danh từ
    kẻ tòng phạm