Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) tiểu đòan (cổ La Mã)
    bọn, nhóm (thường nói về nhóm những người cùng tuổi trong việc nghiên cứu dân số)