Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đơn vị
  the family as a unit of society
  gia đình như là một đơn vị của xã hội
  the metre is a unit of length
  mét là đơn vị chiều dài
  đơn vị tiền tệ của Anh là đồng bảng
  đơn vị phá bom
  con số 34 gồm có số ba hàng chục và số bốn hàng đơn vị
  một, một cái
  the car factory output is now up to 15,000 units per month
  sản lượng của nhà máy ô tô hiện nay tới 15000 cái mỗi tháng
  bộ phận
  bộ phận xử lý trung ương của máy điện toán

  * Các từ tương tự:
  Unit of account, unit price, Unit root tests, Unit tax, Unit Trust, unitable, Unitarian, Unitarianism, unitary