Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thực thể
    sự tồn tại (của một vật)

    * Các từ tương tự:
    entity identifier