Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constituent /kənstitjʊənt/  

 • Tính từ
  hợp thành, cấu thành
  the constituent elements of air
  yếu tố hợp thành không khí
  Danh từ
  thành viên đoàn cử tri, cử tri
  yếu tố cấu thành
  yếu tố cấu thành hỗn hợp

  * Các từ tương tự:
  constituent assembly, constituently