Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constituent assembly /kən,stitjʊənt ə'sembli/  

  • hội đồng lập hiến