Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đoạn, khúc, đốt, mảnh, miếng
  a segment of a straight line
  một đoạn đường thẳng (giữa hai điểm trên đường thẳng đó)
  (toán học) hình phân
  a segment of a circle
  hình viên phân
  a segment of a sphere
  hình cầu phân
  múi (cam, chanh, bưởi…)
  múi bưởi
  Động từ
  /seg'mənt/
  phân [thành] đoạn, cắt [thành] khúc

  * Các từ tương tự:
  segmental, segmental-arc, segmentary, segmentation, segmented