Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fraction /'fræk∫n/  

 • Danh từ
  phần nhỏ
  could you move a fraction closer?
  anh ta có thể xích sát lại hơn được một tí nữa không?
  (toán học) phân số

  * Các từ tương tự:
  fractional, fractional dimension, fractional part, Fractional reserve banking, Fractional reserve system, fractionally, fractionary, fractionate, fractionator