Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khớp (xương)
  knee joint
  khớp [đầu] gối
  chỗ nối, mối hàn
  kiểm tra những chỗ nối các ống đã được hàn đúng cách chưa
  súc thịt pha ra
  ( lóng, xấu) ổ lưu manh, ổ gái điếm, hắc điếm
  (lóng) thuốc lá có cần sa
  case the joint
  xem case
  out of joint
  trật khớp xương
  she fell and put her knee out of joint
  chị ta ngã trật khớp xương đầu gối
  trục trặc; đảo lộn lung tung
  sự chậm trễ đã làm cho toàn bộ chương trình đảo lộn lung tung
  put somebody's nose out of joint
  xem nose
  Động từ
  nối ghép
  cần câu ghép nối
  chia (súc thịt) ra từng mảnh, chặt (súc thịt) ra từng mảnh tại các chỗ khớp
  thịt gà chặt ra từng miếng
  Tính từ
  chung (giữa hai tay nhiều người)
  joint ownership
  sở hữu chung
  a joint effort
  sự nổ lực chung
  đồng
  joint authors
  đồng tác giả

  * Các từ tương tự:
  Joint probability distributions, Joint products, Joint profit maximination, joint staff, Joint stock company, Joint venture, Joint venture in European Countries, joint-heir, joint-pin