Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

segmentation /,segmen'tei∫n/  

  • sự phân đoạn, sự cắt khúc