Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chia ra; sự chia cắt
  the partition of India in 1947
  sự chia cắt Ấn Độ năm 1947
  ngăn; phần
  vách ngăn, liếp ngăn
  Động từ
  chia ra; chia cắt
  Ấn Độ bị chia cắt năm 1947
  partition off
  ngăn ra (bằng một bức vách)
  chúng tôi đã ngăn một đầu nhà bếp ra để làm một phòng điểm tâm

  * Các từ tương tự:
  partitioner