Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hàng rào
  come down on one side of the fence or the other
  xem side
  sit on the fence
  xem sit
  Động từ
  ngăn [bằng] rào, rào lại
  đất của ông ta được rào bằng dây thép gai
  fence somebody (something) in
  vây quanh ai, rào quanh cái gì bằng hàng rào
  hạn chế sự tự do
  chị ta cảm thấy bị giam hãm trong công việc thường ngày ở gia đình
  fence something off
  rào lại, ngăn ra
  một đầu cuối vườn được ngăn ra để nuôi gà
  Động từ
  đánh kiếm
  lảng tránh, né tránh
  thôi đừng lảng tránh nữa, hãy trả lời câu hỏi của tôi đi
  Danh từ
  người buôn của ăn cắp

  * Các từ tương tự:
  fence-month, fence-season, fence-shop, fence-sitter, fence-time, fenceless, fencer