Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undecided /,ʌndi'saidid/  

 • Tính từ
  chưa được giải quyết, chưa ngã ngũ
  the issue remains undecided
  vấn đề đó còn chưa giải quyết ngã ngũ
  (+ about) lưỡng lự, do dự
  I'm still undecided [aboutwho to vote for
  tôi còn lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu cho ai

  * Các từ tương tự:
  undecidedly, undecidedness