Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shilly-shally /'∫ili∫æli/  

 • Động từ
  (shilly-shallied) (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  phân vân, do dự
  nếu anh cứ do dự mãi như thế này thì chúng ta sẽ trễ mất thôi

  * Các từ tương tự:
  shilly-shallyer