Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    do dự, lưỡng lự, chần chừ
    chị ta trả lời không chút chần chừ