Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  hai lần
  I have seen the film twice
  tôi đã xem phim đó hai lần
  gấp đôi
  be twice the man (woman) [that somebody is]
  tốt hơn nhiều; mạnh hơn nhiều
  how dare you criticize himhe is twice the man [thatyou are
  sao anh dám chỉ trích nó, nó mạnh hơn anh nhiều
  lightning never strikes in the same place twice
  once bitten, twice shy
  xem once
  once or twice
  xem once
  think twice about something (doing something)
  xem think
  twice over
  không phải chỉ là một mà là hai
  anh đã mua đủ sơn để sơn ngôi nhà không phải chỉ một mà là hai lần kia

  * Các từ tương tự:
  twice-laid, twice-told, twicer