Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

twice-told /,twais'təʊld/  

  • Tính từ
    đã nói đến trước đây, đã biết rõ
    a twice-told tale
    một truyện đã biết rõ rồi