Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ sắp chữ kiêm thợ in
    người đi nhà thờ hai lần ngày chủ nhật