Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (in something) sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng
  sau một lúc tạm nghỉ ngắn, họ tiếp tục đi
  nó đã lẩn đi trong một lúc tạm ngừng nói chuyện
  he spoke for an hour without a pause
  nó nói không nghỉ trong một giờ liền
  (âm nhạc) dấu dãn nhịp
  give pause to somebody; give somebody pause
  làm ai do dự (trước khi làm gì)
  điều kiện thời tiết đủ xấu để làm cho những người leo núi có kinh nghiệm nhất cũng phải do dự
  a pregnant pause
  Động từ
  (for something)
  tạm nghỉ, tạm ngừng
  let's pause for a cup of coffee
  ta hãy tạm nghỉ uống tách cà phê đã
  nói đến mức không ngừng để thở nữa, nói rất nhanh