Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cũng stutter) nói lắp, nói cà lăm
  nói lắp, lắp bắp (điều gì)
  stammer out a request
  lắp bắp một lời yêu cầu
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự nói lắp, sự nói cà lăm
  lời nói lắp, lời nói cà lăm

  * Các từ tương tự:
  stammerer, stammeringly