Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temporize /'tempəraiz/  

 • Nội động từ
  trì hoãn, chờ thời, chờ cơ hội, đợi thời cơ
  điều đình, thoả thuận, hoà giải tạm thời
  thích ứng với hoàn cảnh, tuỳ cơ ứng biến
  một nhà chính trị biết tuỳ cơ ứng biến

  * Các từ tương tự:
  temporizer