Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacillate /'væsəleit/  

  • Động từ
    (+ between)
    dao động, lưỡng lự
    chị ta dao động giữa hai tâm trạng hy vọng và sợ hãi