Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ about)
  chần chừ
  thôi đừng chần chừ chọn phim nào nên xem nữa, nếu không lỡ cả hai phim cho mà xem
  Danh từ
  sự chần chừ
  all of a dither
  (khẩu ngữ)
  lúng túng chần chừ
  lưỡng lự chần chừ

  * Các từ tương tự:
  dithering, dithery