Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sputter /'spʌtə[r]/  

 • Động từ
  nổ lốp bốp
  xúc xích nổ lốp bốp trong chảo rán
  động cơ nổ lốp bốp một cách yếu ớt một lúc rồi đứng hẳn
  (cách viết khác splutter) nói lắp bắp
  nói lắp bắp vì lúng túng
  Danh từ
  sự nổ lốp bốp
  sự nói lắp bắp

  * Các từ tương tự:
  sputterer, sputtering