Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nao núng
  lòng can đảm của anh ta không bao giờ nao núng
  waver between something and something
  do dự, lưỡng lự
  lưỡng lự giữa hai ý kiến

  * Các từ tương tự:
  waverer, wavering, waveringly, wavery