Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) thành lũy
  (số ít) công trình phòng vệ, biện pháp bảo vệ
  a rampart against infection
  biện pháp phòng nhiễm khuẩn

  * Các từ tương tự:
  rampart-slope