Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barricade /,bæri'keid/  

 • Danh từ
  chướng ngại vật (để chặn, phòng thủ)
  Động từ
  barricade somebody in [something] (out [of something])
  đặt chướng ngại vật giữ ai ở trong (ở ngoài) nơi nào
  họ đặt chướng ngại vật cố thủ trong phòng
  barricade something off
  chặn bằng chướng ngại vật
  cảnh sát chặn bằng chướng ngại vật lối vào quảng trường

  * Các từ tương tự:
  barricader