Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

earthwork /'ɜ:θwə:k/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    công sự bằng đất