Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Sọt đựng đất (để đắp luỹ)

    * Các từ tương tự:
    gabionade