Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stronghold /'strɒηhəʊld/  

  • Danh từ
    pháo đài
    (nghĩa bóng) thành lũy
    a stronghold of republicanism
    thành lũy của chủ nghĩa cộng hòa