Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortress /'fɔ:tris/  

  • Danh từ
    pháo đài