Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

citadel /'sitədəl/  

  • Danh từ
    pháo đài bảo vệ (bảo vệ một thành phố)