Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortification /,fɔ:tifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự củng cố, sự làm cho vững chắc thêm
    công sự